Topskat – Sådan minimering du din topskat

Topskat er den skat vi betaler af den sidst tjente krone. Topskat blev indført med skattereformen i 1987 og er en del af indkomstskattesystemet. Topskatten udgør 15% af al indkomst over topskattegrænsen. Har du lagt en plan, så du minimerer din topskat. Vi giver gode råd om minimering af din topskat.

Topskattens skatteprocent øger marginalskatteprocenten for de grupper som betaler topskat. Satser og beløbsgrænser finder du på Skats hjemmeside – der oplyser Skat om Topskat og mange andre spændende skatteområder. Disse og andre oplysninger om Skat kan søges på Skats hjemmeside. Med arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat udgør topskatten på personlig indkomst ca. 56 %.

Har du tænkt over at:

 • Du måske kan undgå at betale topskat
 • Hvis du ikke kan undgå at betale topskat, kan du selv arbejde på, at minimere din topskat, herunder din eventuelle ægtefælles topskat
 • Minimering af betalt topskat totalt set kan give dig selv og din ægtefælle en større formue herunder en større pensionsopsparing

Vi rådgiver gerne dig og din ægtefælle om minimering af Topskat.

Skriver vi ordet ”Topskat” som søgeord får du blandt andet følgende sider op på Skats hjemmeside.

Kilde: Skats hjemmside

Topskat: Skattesatser 2009-2012
Som første resultat ser vi ”Skattesatser 2009-2012”. Åbner du den, får du en side frem der omhandler: Topskat, herunder topskattegrænser og topskattesatser.

For Topskat er ikke kun en skat. Der er mange forskellige skatter der har en topskattesats og en topskattegrænse. Vi kan således tale om Topskat topskattegrænser inden for følgende indkomstarter:

 1. Personlig indkomst
 2. Kapitalindkomst
 3. Udbytte og aktieindkomst
 4. Høje pensioner

Topskat: Personlig indkomst

Starter vi med den mest kendte og mest frygtede, personlig indkomst, fremgår det af Skats oversigt over satser for året 2012:

De tre kommuner med laveste sum af kommunal skat og kommunal kirkeskatteprocent er:

 1. Gentofte                    23,22 %
 2. Frederiksberg        23,60 %
 3. Rudersdal                23,26 %

 

De tre kommuner med højeste sum af kommunal skat og kommunal kirkeskatteprocent er:

 1. Samsø                        27,50 %
 2. Læsø                          26,90 %
 3. Thisted                      25,03 %

 

Kilde: Skat hjemmeside

I 2012 er 24 kommuner under skatteloftet og 76 kommuner således over skatteloftet. I skatteloftet indgår kirkeskat ikke. Derfor er Gentofte kommune den billigste kommune at bo i hvis du er medlem af Folkekirken og således betaler kirkeskat og Rudersdal Kommune den billigste at bo i hvis du ikke betaler kirkeskat.

Der betales topskat i 2012 af positiv kapitalindkomst over kr. 40.000 for enlige og kr. 80.000 for gifte.
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst udgør 45,50 %

Alle 98 kommuner i Danmark ligger over skatteloftet for positiv kapitalindkomst på 45,50 % i 2012. Selv Rudersdal kommune har, med den laveste kommunale skattesats på 22,70 %, en samlet skatteprocent medregnet topskat på 49,34 %. Det medfører at der ydes et skatteloftsnedslag på 3,84 % på positiv kapitalindkomst i Rudersdal Kommune over kr. 40.000 for enlige og kr. 80.000 for gifte.

Satser og grænser er som anført fra 2012, men samme kommentarer kan anføres om årene efter 2012. Det spørgsmål vi alle bør stille os selv er:

Hvad betaler jeg i alt i skat af den sidst tjente krone?

Ser vi på aktieindkomst har vi følgende ”topskattegrænser”:

For enlige op til kr. 48.300                                                                                               27,00 %         (45,25 %)

Ægtepar op til 2*kr. 48.300=kr. 96.600                                                                    27,00 %         (45,25 %)

Aktieindkomst over bundgrænse er for enlige og ægtefæller                              42,00 %         (56,50 %)

Selskabsskat                                                                                                                              25,00 %

Denne skat kan omregnes til en totalskat inklusiv betalt selskabsskat i det selskab udbyttet kommer fra. Ved en personlig udbytteskat på 27 % udgør den 45,25 % og ved en personlig udbytteskat på 42 % udgør den 56,50 %.

Ovenstående viser, at udbytte beskattes med en totalt set højere skatteprocent end Personlig indkomst. Dette sidste også under hensyntagen til den aktuelle kirkeskatteprocent i kommunen.

Reelt kan du i en af de skattemæssigt billige kommuner spare mellem 3 til 5 % ved at hæve løn frem for udbytte i dit eget selskab.

Vi kommer gerne med andre fordele og ulemper ved løn/udbytte.

Specielt skal hovedanpartshavere og aktionærer være opmærksom på det specielle fradrag de har hvis aktier og eller anparter er anskaffet før udgangen af 1998. Se § 47 i lovbestemmelsen nedenfor:

§ 47.    Ved opgørelsen af gevinst på aktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993, kan skattepligtige, der ved en eventuel afståelse af disse aktier den 18. maj 1993 skulle have opgjort gevinst og tab efter § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, opnå et nedslag i den skattepligtige gevinst på de pågældende aktier. Tilsvarende gælder ved opgørelsen af gevinst på eventuelle fondsaktier eller aktieretter, som er tildelt inden den 1. januar 2006 på grundlag af de pågældende aktier. Der beregnes ikke nedslag på aktier omfattet af §§ 17, 18 eller 19 og på aktier, der ville have været omfattet af § 2 c i lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, ved en eventuel afståelse den 31. december 2005.

Stk. 2.      Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige alene skulle have opgjort gevinst i kraft af § 6, stk. 6, i den i stk. 1 nævnte lovbekendtgørelse.

Stk. 3.      Nedslag efter stk. 1 beregnes med 1 pct. pr. år, den skattepligtige har ejet de pågældende aktier forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan højst udgøre 25 pct. Overdrages eller udloddes aktierne således, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, jf. § 34, § 35 eller dødsboskattelovens § 36, anvendes aktiernes værdi ved overdragelsen eller udlodningen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget.

Stk. 4.      Er aktierne erhvervet på forskellige tidspunkter, fordeles gevinsten ved beregningen af nedslaget for ejertid forholdsmæssigt mellem aktierne. Hvis aktierne har en pålydende værdi, foretages fordelingen på grundlag af denne værdi. Afstås en del af aktierne i samme selskab, anses de først erhvervede aktier for først afstået.

Hvis vi forudsætter at vore anparter/aktier der er anskaffet for kr. 100.000 i 1973 er steget i kursværdi til 10.000.000, udgør forskellen i beskatning hvis kr. 5.000.000 hæves som udbytte/ konstateres som aktieavance. Opgørelsen er for et ægtepar, der ikke har andre aktieindkomster end ovenstående:

Nettoprovenue ved udbytte: 5.000.000-2085.510 = 2.914.490

Nettoprovenue ved salg: 5.000.000-1.544.760 = 3.455.240

Der er således et samlet merprovenue på 540.750 hvis de 5.000.000 kan tages som salg af aktier i stedet for som udbytte. Værd at tage i betragtning inden der disponeres. Husk derfor at spørge din revisor inden der disponeres.

Som anført indledningsvist er ovenstående ikke de eneste områder med topskat. Mange områder er topskattebelagt. De fleste tænker kun på topskattegrænsen for personskat, samt den totale beskatningsprocent.

Du skal altid være opmærksom på, om der ikke er en skattemæssig billigere udvej end den du lige er opmærksom på.

Derfor er vor anbefaling, at vi i Revisorfællesskabet, altid tages med på råd inden større og afgørende økonomiske dispositioner træffes. Du er altid velkommen til, at kontakte os for et møde, så vi sammen kan finde den rigtige løsning.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan