Skattesager er omkostningsfulde og kan opstå i alle skatteforhold

Skattesager opstår når de lignende myndigheder har en anden opfattelse af et eller flere forhold i en selvangivelse, eller en manglende selvangivelse. Skattesager har således rod i mange forhold, og kan også tage udgangspunkt i udeladte indkomster eller formuer og deres afkast. En skattesag er ofte yderst bekostelig, og frem til Skatteankenævn og Landsskatteretten, er det alene for skatteyderens egen regning.

Det er vores profession at hjælpe på dette område. Vi kender til alle regler og hvordan man skal navigere i dette komplekse felt. Vi vil til hver en tid rådgive dig til din optimering i skattesager, og arbejder på, i vores rådgivning, at skattesager slet ikke opstår.

Revisorfællesskabets mål er derfor, er at minimere dine og alle vore klienters skattesager, gennem:

 1. Altid ajourført viden om Skat hos revisorerne.
 2. Maksimal udnyttelse af regler og praksis.
 3. Afstemninger og analyser af anvendt materiale til selvangivelse.
 4. Opfordring til dig, hvis vi anser den viste adfærd for farlig, eller ubelyst, om at bringe bogholderi, procedurer og adfærd i orden, og komme tilbage på sporet.
 5. Ved større usikkerhed om skattemæssige dispositioner, at anbefale dig at indhente et bindende ligningssvar om forholdet, inden dispositionen iværksættes.
 6. Sørge for, i samråd med dig, at dispositioner gennemføres i den rigtige rækkefølge.
 7. At rådgive dig korrekt om mulighederne for, at gøre skattepligtige transaktioner skattefrie.
 8. At rådgive dig korrekt om mulighederne for, at mindske beskatningen af frie goder.


Skattesagers opståen

 

En skattesag starter typisk med en forespørgsel fra Skat. En forespørgsel der på klientens vegne, næsten altid besvares af en af vores revisorer. En forespørgsel fra Skat kan alle virksomheder komme ud for. En forespørgsel der for størstedelens vedkommende ender i, at sagen afsluttes med at Skat meddeler, at det fremsendte materiale ikke giver anledning til yderligere spørgsmål.

I meget sjældne tilfælde, har Skat en anden opfattelse af forholdet end det selvangivne. I disse tilfælde starter den af Skat rejste sag.

 

Skattesagers klagemuligheder

De første klagemuligheder er:

 1. Skatteankenævn.
 2. Vurderingsankenævn
 3. Landsskatteretten.

 

Efter Landsskatteretten kommer domstolene startende med byretten som 1. klageinstans.

En domstolsprøvelse af en skattesag er en mangeårig historie og særdeles omkostningskrævende.

På Skats hjemmeside er der en god oversigt over klagemulighederne og konsekvenserne ved klage til skatteankenævnet:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1651634&vId=205340&search=skatteankenævn*

Om klage til Landskatteretten: http://www.landsskatteretten.dk/

Vort mål er, at vinde alle skattesager, og vi vinder mange. Derfor vurderer vi i alle skattesager, på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet:

 1. Om skattesagen kan bære en proces
 2. Om vi har tillid til på vore kunders vegne, vil have stor mulighed for at vinde sagen.
 3. Om skattesagens vurderede omkostninger står i et fornuftigt forhold til den yderligere skat, herunder det forhold at sagen måske tabes.
 4. Om vi har parallelle skattesager vi har vundet
 5. Hvordan vurderer Revitax, der er en af vores skattemæssige samarbejdspartnere, sagen
 6. Det vurderes om det blot er en flytning af indkomst, eller fradrag enten frem eller tilbage, og ikke en yderligere beskatning.
 7. Om vor kunde har tid til at vente på at få ret.
 8. Om vi bør bruge en decideret skatteekspert til at føre sagen.
 9. Om sagen er principiel og bør føres.

Derfor påklages ikke alle sager, men kun dem der er væsentlige og principielle og med en forventet stor fortsat tro på, at vi sammen med vore dygtige skattesamarbejdspartnere får ret i en højere instans, med maksimal omkostningsgodtgørelse til følge.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan