Rekonstruktion – Få hjælp til at gennemføre en rekonstruktion, så du opnår de mest optimale forhold i din virksomhed

Rekonstruktion af et selskab kan blive en nødvendighed eller en god mulighed for at fortsætte virksomhedsdrift i en anden form. Skifteretten kræver imidlertid, at der sammen med begæringen om en rekonstruktion af din virksomhed, også foreligger forslag til rekonstruktør og tillidsmand. Mangler dette forslag, eller mangler rekonstruktørens eller tillidsmandens erklæringer, er begæringen om rekonstruktion uden virkning.

 Alle betingelser skal være opfyldt i forbindelse med begæring om rekonstruktion, ellers kan skifteretten afvise denne, eller meddele en kort frist til at rette manglerne.

Som revisorer kender vi gangen for en rekonstruktion, hvilke betingelser der er, og hvilke muligheder der er. Vi har prøvet det mange gange før og ved lige hvad der skal til, og vi kan stå dig bi som din rekonstruktør eller tillidsmand hele vejen igennem rekonstruktion af din virksomhed.

Rekonstruktion af et selskab, eller en person, som er insolvent, kræver en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand – her kan Revisorfællesskabet være behjælpelige. Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig hele vejen igennem, med kyndig vejledning og rådgivning, så du får den bedste økonomi og de bedste muligheder ud fra din nuværende situation.

Den der indgiver begæring om rekonstruktion, skal således komme med et forslag til hvem der skal beskikkes til at være rekonstruktør og tillidsmand under rekonstruktionen, tillige skal disse samtykke med underskrifter. Dog ligger beslutningen i skifterettens hænder, som altså ikke er bundet af disse forslag begæringen anfører.

Rekonstruktionen kan først finde sted, når der er udtrykt en begæring om rekonstruktion, og denne efterfølgende tages til følge af skifteretten. Er begæringen til rekonstruktionen først taget til følge af skifteretten skal man være opmærksom på, at rekonstruktionen herefter ikke kan trækkes tilbage. Begæringen indgives enten af skyldneren selv, eller af dennes kreditorer.

Rekonstruktionens udfald vil være én af tre muligheder: Akkord, konkurs, eller at skyldneren bliver solvent.

Rekonstruktionsbehandlinger varer typisk i syv måneder og kan maksimalt vare et år. Ved rekonstruktionsbehandlingens ophør skelnes der til om skyldneren stadig er insolvent, er dette tilfældet indledes automatisk konkursbehandling.

Hvor skal en begæring om rekonstruktion sendes hen?

En begæring om rekonstruktion sendes til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren driver sin virksomhed. Driver skyldneren ikke længere virksomhed, skal begæringen indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl.

Hvis det er i Storkøbenhavn skal du indgive begæringen om rekonstruktion til Sø- og Handelsretten i København

Rekonstruktionens begæring skal indeholde følgende…

For at din begæring om rekonstruktion af din virksomhed er gyldig er første krav, at den skal indgives i skriftlig form. Her ud over er der forskellige krav.

Indgives begæringen af skyldner, indeholder begæringen om rekonstruktion:

 

  • Navn og adresse på skyldner
  • Skyldners erhvervsgren og CVR-nr.
  • Navnet på den virksomhed det drejer sig om
  • Forslag til hvem der skal være rekonstruktør og tillidsmand

Indgives begæringen af kreditor, indeholder begæringen om rekonstruktion:

Ud over ovenstående, skal kreditor tillige beskrive de omstændigheder, som forårsager ønsket om rekonstruktion af den givne virksomhed.

Kreditorbegæringer skal indgives i to eksemplarer.

Begæringer til rekonstruktioner skal vedhæftes:

  • Erklæringer med originale underskrifter fra den foreslåede rekonstruktør og tillidsmand om, at de er villige til at tage opgaven, og at de opfylder habilitetsbetingelserne i konkurslovens § 238,
  • Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (som højst må være tre måneder gammel) for selskaber
  • 750 kr. i retsafgift. Beløbet kan som mulighed overføres til skifterettens konto, i så fald skal det fremgå af begæringen.
  • En liste over aktiver og passiver og en liste over kreditorerne, skal vedlægges hvis begæringen indgives af skyldner selv.
  •  Sikkerhed for omkostningerne ved en eventuel senere konkurs. Er det kreditor der indgiver begæringen, kan denne sikkerhed dog stilles på det møde, hvor begæringen skal behandles. Sikkerheden fastsættes normalt til 30.000 kr., evt. 15.000 kr., hvis der er virksomhedspant.


Revisors rådgivning som rekonstruktør eller tillidsmand i en rekonstruktionssag

Forholdene i en rekonstruktion er ofte komplekse, og for at opnå det bedste resultat af en rekonstruktion, er det vigtigt at få den bedste rådgivning. Det kan vi tilbyde dig som statsautoriserede revisorer, der konstant holder os opdaterede om de mange regler og muligheder for rekonstruktioner.

Vi kan være med til at rådgive indenfor hvilken type forslag til rekonstruktion der agtes fremsat, og samtidig give en vurdering af, om der er væsentlige forhold der eventuelt kan hindre gennemførelse af denne rekonstruktion.

Endvidere kan vi være behjælpelige med at udarbejde, og oplyse skifteretten om, en regnskabsmæssig balance for skyldneren ved rekonstruktionsagens begyndelsesdag.

Vi kan være med til at vurdere om der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport.

Og vi kan udarbejde og fremvise skifteretten et oplæg for, hvad der videre skal ske virksomheden i rekonstruktionssagen.

Kom godt videre med en rekonstruktion

Det er væsentligt at en sag om rekonstruktion af en virksomhed gøres korrekt, ordentligt og godt, for hvis ikke der opnås enighed mellem skyldner, kreditorer og skifteretten, kan en rekonstruktion ende med at behandlingen af denne ophører, og skyldneren tages under konkursbehandling.

Man skal altså vide hvordan man kører en sådan sag, vide hvordan man navigerer i reglerne indenfor rekonstruktioner, og kunne spotte de bedste udfald. Derfor er det meget vigtigt at gå efter den bedste rådgivning du kan få. Mange økonomiske problemer kan forhindres ved den rette rådgivning. Vi har styr på alt omkring rekonstruktioner, og positionerer os som absolut rette at blive rådført af i en sag om rekonstruktion. Vi sætter en ære i at rådgive, så vores kunder er hjulpet bedst muligt videre i livet.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde først.


Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan