Moms – Få ekspert hjælp med din moms

Momsen opkræves i alle led og kaldes derfor ”meromsætningsafgiften”. Da momsen blev indført i 1967 udgjorde momssatsen 10 %. Momssatsen blev de første år ændret en del gange. Fra 1992 blev satsen ændret til 25 %. Det er samtidigt den højeste momssats vi har haft i Danmark. Vi er eksperter i alle facetter af moms – kontakt os og lad os drøfte dine muligheder.

Navnet Moms kommer fra forkortelsen for meromsætningsafgift (i dag anvendes dog betegnelsen merværdiafgift). Momsen afløste omsen som vi havde fra 1962. Moms er en direkte skat, som beregnes af en varens salgspris og opkræves af den som sælger varen.

Man skal som sælger modregner den moms som er betalt ved indkøb, når der afregnes med skattevæsenet. Momsen som en forretning eller virksomhed indbetaler, beregnes således ud fra forskellen mellem de samlede indkøbs- og salgspriser (dvs. merværdien) i virksomheden.

Det er dig som slutforbruger som i sidste ende betaler momsen ved køb i detailforretningerne. Momsloven fylder med noteoplysninger hentet fra ”Magnus” 153 sider. Det er ganske mange sider. Næsten alle områder, er med få undtagelser, i dag belagt med moms.

Moms, registreringspligt og momsloven

Der er registreringspligt på moms – Momslovens § 1 udtrykker herom:

 • § 1.
  Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten.”

 

Der er dog undtagelser registreringspligten på moms. jævnfør momslovens § 48:

 1. Årlig omsætning under kr. 50.000
 2. Årlig omsætning under kr. 170.000 for blindes salg af varer og ydelser.
 3. Sidste års og foregående års omsætning under kr. 300.000 for kunstneres og deres arvingers førstegangssalg af kunstnerens egne kunstværker. Jævnfør dog § 69 styk 4.

 

Det er yderligere klart, at det har været nødvendigt at indføre særregler for professionelle køb af produkter fra ikke momspligtige personer, herunder private. Disse bestemmelser fremgår af momslovens § 69.

Den pågældende skal herefter alene lægge moms på tilvæksten eller sagt med andre ord af den avance han beregner sig af den brugte genstand. Den moms der beregnes ved transaktionen må jævnfør momslovens § 70 styk 2, ikke anføres i fakturaen.

Det medfører, at køber af den brugte genstand ikke kan fratrække moms af købet i momsregnskabet. Dette på trods af, at købet hvis det havde været en tilsvarende ny genstand køber havde erhvervet, havde været fradragsberettiget i momsregnskabet for virksomheden.

Moms, afleveringsfrister og momssvig


For momsen er der en række afleveringsfrister. Fristen afhænger af virksomhedens omsætning. I 2012 er grænserne således:

 • Mere end 15 mio. om året = Hver måned
 • Mere end 1 mio. kr., men ikke over 15 mio. kr. om året = Hvert kvartal
 • Maksimalt 1 mio. kr. om året = Hvert halve år

Momssvig straffes hårdt.  Momslovens kontrolbestemmelser er omfattende og alle momspligtige bør have sikret sig ved en gennemlæsning af bestemmelserne i momslovens kapitel 19 §§ 74 til 77.

Se blandt andet § 77 ifølge hvilken skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse for manglende efterlevelse af påbud nævnt i § 77 på minimum kr. 1000 kr. pr. dag.

Som noget nyt har regeringen i en satsning på at begrænse sort arbejde indsat en ny bestemmelse i momslovens § 75 styk 6. Den bestemmer, at vi alle hæfter for leverandørens moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat af køb over kr. 10.000, hvis vi ikke betaler regningen elektronisk eller indberetter modtageren på Skats hjemmeside.

Den nye bestemmelse, der er indført fra 01-07-2012 er så epokegørende, at vi har valgt at lade de omtalte bestemmelser stå i deres fulde udstrækning til sidst i teksten. Pudsigt nok har momsloven ikke et kapitel 20, men et kapitel 21. kapitel 21 omfatter momslovens straffebestemmelser, der i dag alene består af § 81.

 

Moms og dine muligheder hos os

Her har vi listet nogle af de områder som vi kan hjælpe dig med:

 • Tilse og tilrettelægge bogføringen således at de momsbestemmelser der berører din virksomhed altid efterleves fuldt ud
 • Simplificere bogføringen, således at momstilsvaret for din virksomhed kan opgøres så simpelt som muligt
 • Sikre at din virksomheds momsafregningsfrister overholdes og at momstilsvaret er kendt af dig i god tid inden forfald.
 • Løbende fortolkning af momsloven og dens bestemmelser således at ingen bestemmelser overtrædes og at alle momsfradrag som din virksomhed er berettiget til godskrives i god tid
 • Udarbejde konsekvensberegner af momsen af dine fremtidige dispositioner samt eventuelt medvirke til, at moms dispositionerne udløses så smertefrit som mulig.

 

Moms og Sort arbejde

Ved lov nr. L 170B fra juni 2012 har SKAT fået nye redskaber mod sort arbejde og illegal arbejdskraft.

Fra 1. juli 2012:

 • Krav om digital betaling af beløb over 10.000 kr.
 • Solidarisk hæftelse for skat for private
 • Virksomheder skal betale digitalt for at få fradrag for beløb over 10.000 kr.
 • SKAT får mulighed for at lave kontrol på privat grund
 • Håndværkere have gyldigt ID på sig

Fra 1. januar 2013:

 • Unge under 16 år må skattefrit hjælpe til i private hjem, fx med børnepasning (se “Vennetjenester”)
 • Folkepensionister må skattefrit tjene op til 10.000 kroner årligt ved at hjælpe til i private hjem (se “Vennetjenester”).
 • Krav om tydeligt navn eller logo på gulpladebiler
   

Krav om digital betaling af beløb over 10.000 kr.
Sort arbejde kendetegnes ved, at der ikke udstedes faktura til køber, og at køber oftest betaler kontant. Når det foregår på denne måde, vil der ikke være et transaktionsspor. Med henblik på at etablere et sådant kontrolspor er indført krav om digital betaling af beløb over 10.000 kr. inkl. moms.

Forslaget angår dels private borgere, der kan hæfte solidarisk for leverandørens manglende betaling af skatter og moms vedrørende køb af ydelser eller varer sammen med ydelser, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen, dels virksomheder, der nægtes skattemæssigt fradrag, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen, og får solidarisk hæftelse for så vidt angår moms, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen.

Køberen kan imidlertid gøre sig fri for denne hæftelse ved at betale for købet af ydelsen via pengeinstitut.

 

Solidarisk hæftelse for en privat aftager

Reglerne medfører, at borgere, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, ved køb af ydelser eller varer sammen med ydelser kan hæfte solidarisk for den skat og moms, som den, der leverer ydelsen, har unddraget i skat og moms, hvis købesummen overstiger 10.000 kr. inkl. moms, og køberen ikke har betalt via pengeinstitut.

Borgeren vil således altid kunne frigøre sig for et muligt hæftelsesansvar ved at betale digitalt via et pengeinstitut eller anden digital betalingstjeneste. Rene varekøb er ikke omfattet af forslaget (OPKL § 10a).

 

Digital betaling ved handel mellem virksomheder

Erhvervsdrivendes fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser gøres betinget af, at udgiften er betalt digitalt via et pengeinstitut eller betalingsinstitut med mindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inkl. moms.

Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende ydelser anses ligeledes som en samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår. Det betyder, at en virksomhed, der betaler leverandøren med kontanter, nægtes fradrag efter skattereglerne, når beløbet overstiger 10.000 kr. inkl. moms (LL § 8 Y).

Som digital betaling anses følgende betalingsformer:

 • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
 • Indbetalingskort (girokort)

Kontrol på privat grund
Med de nye regler udvides området for, hvor SKAT kan gennemføre kontrol uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter (KSL § 86 og SKL § 6).

Legitimationspligt
For at SKAT kan sikre en klar og entydig identifikation af de personer, der er omfattet en kontrol, kan SKAT kræve oplysninger om det fulde CPR-nr. og forevisning af gyldig legitimation (KSL § 86).

Synliggørelse af leverandører af håndværksydelser – gulpladebiler
Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske virksomheder skal dokumentere, at de er registeret i RUT-registeret.

Du skal altid være opmærksom på, om der ikke er en skattemæssig og momsmæssig billigere udvej end den du lige er opmærksom på.

Derfor anbefalinger vi, at du kontakter os. Det er altid en god ide at tages os med på råd inden større og afgørende økonomiske dispositioner træffes. Benyt din af boksene i højre side og kontakt os nu.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan