Forskudsopgørelsen – Hvad er vigtigt når du laver en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen er et estimat over den skat, som du skal betale for det kommende år. Forskudsopgørelsen skal sikre at du ikke betaler for meget i skat igennem året. Forskudsopgørelsen skal modsvarende sikre, at du ikke står med en stor og uventet restskat. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse tages op til vurdering, såfremt dine indkomst- og formueforhold uventet ændrer sig. 

Har du brug for hjælp til din forskudsopgørelse, så klik på feltet med ”Book et møde” eller ”Ring mig op” så er vi klar til at hjælpe dig med din forskudsopgørelse.

Hvorfor skal SKAT have en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelse er primært til for, at tilpasse den betalte skat for året, til den forventede skat for året.

Vi opererer i Danmark med kildeskattesystemet, med den såkaldte kildeskattelov. Kildeskatteloven siger, meget kort beskrevet, om skattepligten, at alle personer, primært med bopæl her i landet, har pligt til at svare indkomstskat til staten. Eneste undtagelse er det kongelige hus, udlandets herværende diplomatiske repræsentanter med videre.

For at kunne opfylde dette krav, skal der bruges en forskudsopgørelse på, hvor meget indkomst, med en der til hørende skat, man regner med at skulle svare for. Derfor er det vigtigt, at du får lavet en forskudsopgørelse.

Forskudsopgørelse: Begreber du møder ved opkrævning

Opkrævningen af foreløbig skat fremgår af kildeskattelovens § 41. I kildeskattelovens § 41 møder du begreber som:

 1. Tilsvares med foreløbige beløb, forskudsopgørelsen
 2. Indeholdelse i skattepligtig indkomst
 3. Indeholdelse i aktieudbytte
 4. Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
 5. A-indkomst og A-skat
 6. B-indkomst og B-skat

 

Forskudsopgørelsen er det redskab der korrekt anvendt, vil medføre at slutskat for året stort set er lig med den opkrævede og betalte forskudsskat for året.

Hører du til de skatteydere der kun har lønindkomst, a-indkomst, vil forskudsskat og slutskat i de fleste tilfælde stemme overens. Kun hvis du som skatteyder har lavet større dispositioner inden for året, som Skat ikke har fået underretning om, kan større differencer opstå mellem forskudsskatten og slutskatten. Differencer, der hvis skatteyderen skal efterbetale skat, kaldes restskat og modsvarende hvis skatteyderen skal have skat retur, kaldes overskydende skat.

De dispositioner og ændringer der kan medføre større slutskattedifferencer i forhold til forskudsopgørelsen, kan eksempelvis være:

 1. Salg af porteføljeaktier
 2. Køb af fast ejendom
 3. Salg af fast ejendom
 4. Modtagen arv
 5. Ægteskab
 6. Skilsmisse
 7. Dødsfald
 8. Øget gældssætning til forbrug
 9. Indbetaling til skattemæssigt fradragsberettiget pensionsordning
 10. Salg af aktier eller anparter i eget holdingselskab
 11. Indskud på etablerings- og iværksætterkonti
 12. Realiserede kursgevinster og eller tab på fordringer

 

Er du selvstændig erhvervsdrivende er listen endnu længere. Typisk har du så B-indkomst og betaler derfor B-skat.

Udover ovenstående muligheder for større differencer imellem skatten ifølge forskudsopgørelsen og slutskatten kan tilføjes:

 1. Uforudset stort overskud i den erhvervsmæssige virksomhed
 2. Uforudset stort underskud i den erhvervsmæssige virksomhed
 3. Tidligere lønmodtager nu selvstændig, uden at forskudsopgørelse er ændret
 4. Salg af virksomhed
 5. Køb af virksomhed
 6. Brug af ordningen for selvstændige om at de må indbetale op til 30 % af årets skattemæssigt opgjorte virksomhedsindkomst før virksomhedsrente på en skattemæssigt fradragsberettiget pensionsordning
 7. Ophørspension for selvstændige
 8. Medarbejdende ægtefælle

 

Hører du til i én af ovennævnte kategorier, og gerne vil rådgives i forhold til din specifikke situation, vil vi rigtig gerne hjælpe dig – så klik på feltet med ”Book et møde” eller ”Ring mig op”.

Det er derfor vigtigt at du løbende tager forskudsopgørelsen med i overvejelserne, når slutskat og likviditet vurderes. For meget indbetalt forskudsskat kan du nemlig kræve retur, og dermed lette likviditeten hvis du fx som selvstændig har underskud, eller du beslutter skattemæssigt, at indbetale på en skattemæssig fradragsberettiget pensionsordning.

Forskudsopgørelsen er et vigtigt redskab, der altid af revisor tages i betragtning, når vi får kendskab til forhold der væsentligt vil påvirke din slutskat i positiv eller negativ retning. Når det gøres i god tid, bliver det samtidig i samråd med revisor besluttet:

 • Om forskudsopgørelsen skal ændres
 • Om vi skal anmode om skat retur
 • Om der skal opspares til en restskattebetaling inden årets udgang
 • Eller om restskatten med fordel, kan betales inden 1/7 i det efterfølgende år, med et lille rentetillæg.

Forskudsopgørelsen og arbejdet hermed, vil Revisorfællesskabet altid gerne hjælpe dig med, så de bedste beslutninger kan træffes for dig og din økonomi.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan